Прекрасна фигура по фън-шуй

14Ки­тай­ци­те де­лят всич­ко на ин и ян. Ин е жен­с­ко­то на­ча­ло, ян – мъж­ко­то; ин е студ, ян е жар; ин е па­сив­ност; ян – ак­тив­ност. Със­то­я­ни­я­та на ор­га­низ­ма на чо­ве­ка съ­що мо­гат да се кла­си­фи­ци­рат на ин (пом­рък­нал пог­лед, вя­лост, за­ба­ве­ност на дви­же­ни­я­та, блед­ност, деп­ре­сив­ност, нис­ко кръв­но на­ля­га­не) и ян (жив пог­лед, пре­въз­бу­да, за­чер­ве­на ко­жа, пот­ли­вост, аг­ре­сив­ност, ви­со­ко кръв­но на­ля­га­не).

Ес­ку­ла­пи­те на дре­вен Ки­тай от­да­ва­ли при­о­ри­тет на про­фи­лак­ти­ка­та на за­бо­ля­ва­ни­я­та. Тя е ос­но­ва­на  на въз­п­ри­е­ма­не­то на ор­га­низ­ма ка­то ед­но ця­ло, в ко­е­то се съз­да­ват, цир­ку­ли­рат и вза­и­мо­дейс­т­ват по­меж­ду си пет ви­да енер­гии.

При все­ки чо­век по рож­де­ние има един гла­вен ор­ган, от кой­то за­ви­си здра­ве­то му и кой­то е най-уяз­вим в оп­ре­де­ле­но вре­ме на го­ди­на­та. При то­ва ста­ва ду­ма не за ня­ка­къв кон­к­ре­тен ор­ган, а за ця­ла сис­те­ма, свър­за­на с не­го. Нап­ри­мер ки­тайс­ка­та ме­ди­ци­на от­на­ся към да­ла­ка ос­вен са­мия ор­ган и мус­ку­ли­те, мас­т­на­та тъ­кан и ус­та­та. Да­ла­кът прев­ръ­ща в хра­ни­тел­на смес про­дук­ти­те, из­ли­за­щи от сто­ма­ха, и стро­го следи все­ки ор­ган, все­ки мус­кул да по­лу­чи не­об­хо­ди­мата до­за хра­ни­тел­ни ве­щес­т­ва. И ако той е в прек­рас­но със­то­я­ние, то хра­на­та се ус­во­я­ва доб­ре от ор­га­низ­ма, мус­ку­ли­те са елас­тич­ни, мас­т­ни­те от­ла­га­ния са ми­ни­мал­ни, а ко­жа­та на ли­це­то из­лъч­ва здра­ве. Хо­ра­та, при ко­и­то да­ла­кът е глав­ни­ят еле­мент на ор­га­низ­ма, са склон­ни към пре­яж­да­не и зат­лъс­тя­ва­не. При тях е слаб сто­ма­хът, мус­ку­ли­те са от­пус­на­ти, имат проб­ле­ми с ус­т­на­та ку­хи­на и ко­жа­та и обик­но­ве­но всич­ки бо­лес­ти се обос­т­рят през къс­но­то ля­то.

ОТ­С­ЛАБ­НЕ­ТЕ ПО ХО­РОС­КО­ПА

Хо­ра­та, ро­де­ни под еги­да­та на зем­ни­те зна­ци, тряб­ва да наб­лег­нат на про­дук­ти­те, съ­дър­жа­щи кал­ций и про­те­ин. За­то­ва ас­т­ро­ло­ги­чес­ка­та ди­е­та за пред­с­та­ви­те­ли­те на Зе­мя­та (Те­лец, Ко­зи­рог и Де­ва) тряб­ва да се със­тои от про­дук­ти, ко­и­то спо­соб­с­т­ват за стро­и­тел­с­т­во­то и ук­реп­ва­не­то на кос­ти­те: мля­ко, си­ре­не, ме­со, рас­ти­тел­ни бел­тъ­чи­ни (съ­дър­жа­щи се в изо­би­лие в не­из­чис­те­ния ориз и бо­бо­ви­те).

Въз­душ­на­та сти­хия е свър­за­на с раз­ви­ти­е­то на мен­тал­на­та дей­ност и ба­лан­си­ра­ност­та на фун­к­ци­и­те на нер­в­на­та сис­те­ма. В та­зи връз­ка звез­д­на­та ди­е­та за ро­де­ни­те под въз­душ­ни­те зна­ци – Близ­на­ци, Вез­ни и Во­до­лей, тряб­ва да включ­ва хра­на, сти­му­ли­ра­ща дей­ност­та на глав­ния мо­зък и нер­в­на­та сис­те­ма: мор­с­ки про­дук­ти, вся­как­ва хра­на, бо­га­та на вит. В12, оказ­ващ бла­гот­вор­но въз­дейс­т­вие вър­ху нер­в­на­та сис­те­ма (ме­со, со­е­ви про­дук­ти, швей­цар­с­ко си­ре­не, ма­ри­на­ти), как­то и зе­ле­ни къл­но­ве, це­ли­на, пор­то­ка­ли, ба­дем.

Ог­не­ни­те зна­ци от­го­ва­рят за сти­му­ла­ци­я­та на об­мя­на­та на ве­щес­т­ва­та и сис­те­ма­та на кръ­во­об­ра­ще­ни­е­то. Сле­до­ва­тел­но ди­е­та­та по хо­рос­ко­па за хо­ра­та от сти­хи­я­та на Огъ­ня – Овен, Лъв и Стре­лец, тряб­ва да се със­тои от хра­ни­тел­ни про­дук­ти, съ­дър­жа­щи вит. Е, как­то и по­къл­на­ла пше­ни­ца, слън­чог­ле­до­ви сем­ки, сьом­га, оре­хо­во ма­сло, гъ­би, маг­да­ноз, тик­вич­ки, ас­пер­жи, мор­ко­ви, бро­ко­ли, аво­ка­до, спа­нак, пу­еш­ко ме­со. “Ог­не­ни­те” хо­ра тряб­ва да бъ­дат вни­ма­тел­ни с упот­ре­ба­та на хра­на, бо­га­та на хо­лес­те­рин, как­то и на яй­ца, маз­ни­ни и сла­до­лед – те­зи про­дук­ти за­пуш­ват ар­те­ри­и­те.

Дей­ност­та на хра­нос­ми­ла­тел­на­та и от­де­ли­тел­на­та сис­те­ма се на­ми­ра под уп­рав­ле­ни­е­то на вод­на­та сти­хия. Та­ка че ас­т­ро­ло­ги­чес­ка­та ди­е­та за пред­с­та­ви­те­ли­те на вод­ни­те зна­ци – Рак, Скор­пи­он и Ри­би, е със­та­ве­на от ле­ки, на­ту­рал­ни про­дук­ти, оказ­ва­щи ди­у­ре­тич­но дейс­т­вие, и хра­ни с ви­со­ко съ­дър­жа­ние на ка­лий, спо­соб­ващ за из­веж­да­не­то на во­да­та от ор­га­низ­ма и за на­ма­ля­ва­не­то на алер­гич­ни­те ре­ак­ции към про­дук­ти или ве­щес­т­ва, ле­тя­щи във въз­ду­ха. Хра­не­не­то по хо­рос­ко­па в то­зи слу­чай тряб­ва да включ­ва яго­ди, ас­пер­жи, ба­на­ни, ба­деми, кар­то­фи, су­сам, слън­чог­ле­до­ви сем­ки, ри­ба тон, ре­пич­ки, це­ли­на, крас­та­ви­ци, маг­да­ноз, фа­сул.

Ас­т­ро­ло­ги­чес­ка­та кар­та да­ва све­де­ния и за ско­рост­та на об­мя­на на ве­щес­т­ва­та при хо­ра­та, ро­де­ни под да­ден зо­ди­а­ка­лен знак. Та­ка нап­ри­мер ог­не­ни­те зна­ци из­га­рят хра­на­та мно­го бър­зо, тъй ка­то ско­рост­та на об­мя­на на ве­щес­т­ва при тях е мно­го ви­со­ка и на тях са им нуж­ни про­те­и­ни, за да под­х­ран­ват енер­ги­я­та си.

СЪ­ВЕ­ТИ ПО ФЪН-ШУЙ

– Раз­де­ле­те кух­ня­та на две зо­ни: ед­на­та – за при­гот­вя­не на хра­на­та, дру­га­та – за хра­не­не.

– Из­пол­з­вай­те ке­ра­мич­ни съ­до­ве.

– Кух­нен­с­ка­та ма­са тряб­ва да е кръг­ла, ос­мо­ъ­гъл­на или овал­на, но не и проз­рач­на. То­ва ще по­доб­ри хра­нос­ми­ла­не­то и хар­мо­ни­я­та в се­мейс­т­во­то.

– Хра­не­не­то тряб­ва да ста­ва по след­ния ред: пър­во сту­де­ни за­кус­ки, след то­ва го­ре­щи блю­да, нак­рая де­серт. Ал­ко­хо­лът е раз­ре­шен през ця­ло­то вре­ме на хра­не­не.

– На ма­са­та обе­за­тел­но тряб­ва да при­със­т­ват по­къл­на­ли се­ме­на овес, пше­ни­ца, ръж, тъй ка­то в тях има мно­го ви­та­ми­ни от гру­па­та В. Не­дос­ти­гът на ви­та­ми­ни от та­зи гру­па пре­диз­вик­ва мас­т­ни от­ла­га­ния око­ло вът­реш­ни­те ор­га­ни и за­дър­жа­не на во­да в ор­га­низ­ма.

– Пий­те зе­лен чай (про­ти­во­по­ка­зан е за хо­ра­та с по­ни­же­но на­ля­га­не).

– Ук­ра­ся­вай­те блю­да­та кра­си­во и по вре­ме на хра­не­не се нас­лаж­да­вай­те на вида им.

Лиственицата изцелява нервни разстройства, особено съпроводените с меланхолия и депресия. Влиянието й помага да видите най-добрите страни на живота. В къщи от лиственица се препоръчва да живеят хора с болести на дихателните пътища – бронхит, астма и др.

Бор, бук, липа, ябълка и ясен повишават общия тонус и съпротивителните сили на организма, снемат умората, последствията от стреса. Продължителното пребиваване в борова гора избавя от кашлица и хрема.

Трепетлика, ива и топола успокояват, дават яснота на мисленето, усещане за перспектива. Но не прекалявайте с използването на лечебните им свойства, тъй като те притежават и мощни „вампирски” способности и отнемат енергията при продължителен контакт.

%d bloggers like this: