Tag: имунна система

Втората имунна система проваля личния ни живот

  Според еволюционните психолози хората всъщност разполагат не с една, а с две имунни системи. Освен обичайната – тази, която отговаря за вътрешната защита на организма от патогени, имаме и външна, наречена поведенческа (behavioral immune system). Смята се, че тя Вижте още

Продукти вместо таблетки

В ми­на­ло­то, ко­га­то ня­ма­ло ап­те­ки и таб­лет­ки за всич­ки знай­ни и нез­най­ни бо­лес­ти, на­ши­те ба­би и май­ки чис­то ин­ту­и­тив­но, без вся­как­ви ста­тис­ти­чес­ки ос­но­ва­ния и на­уч­ни пре­по­ръ­ки, са се спра­вя­ли със за­бо­ля­ва­ни­я­та с по­мощ­та на ко­ко­ши бульон, чай с ли­мон или Вижте още