Tag: Озирис

Слънчевите божества

  Стотици и хиляди години преди раждането на Иисус Христос в продължение на дълъг период на различни континенти има много други подобни божества, характеризиращи се с много общи черти… ИИСУС Иисус е роден на 25 декември чрез непорочно зачатие. Той Вижте още

Колко човечества познава Земята

  Историята на човешката цивилизация обикновено се ограничава в няколко хиляди години, в които се простира на бездната на дивия и жесток каменен век. Но откриването на такива древни градове като Чатал Гуюк в Мала Азия или Йерихон в Израел Вижте още

Боговете са долетели от Сириус

В Южна Турция е открит най-старият храм в света – Гьобекли Тепе. Археолозите смятат, че той е бил построен за поклонение на звездата Сириус. Комплексът е на възраст 11 000 години и се състои от около 20 участъка. Всеки от тях Вижте още

Тайните на Eгипет

Пре­дис­то­ри­я­та на еги­пет­с­ки­те жез­ли от­веж­да дъл­бо­ко в ми­на­ло­то. За жре­ци­те и фа­ра­о­ни­те от до­ли­на­та на Нил ме­тал­ни­те ци­лин­д­ри би­ли ин­с­т­ру­мент, кой­то поз­во­ля­вал да се ре­а­ли­зи­ра по­е­тап­на­та ево­лю­ция на тех­ни­те пси­хи­чес­ки, енер­ге­тич­ни и – ка­то след­с­т­вие – фи­зи­чес­ки въз­мож­нос­ти. Тях­но­то усъ­вър­шен­с­т­ва­не Вижте още